MGI Public Company Limited

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทได้มีการกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน ซึ่งมีหลักการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 5 ประการ (GRAND) ดังนี้

G = GOAL

การส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ของ “นางงาม” จากทั้งสินค้าและบริการของบริษัท ให้ทุกคน ได้สัมผัส คือ เป้าหมายของการดำเนินงานของมิสแกรนด์

R = READY

เรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อรับ การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

A = ADAPT

เราไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต สามารถปรับตัว ให้มีความยืดหยุ่น มองหาโอกาส และความเป็นไปได้ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มิสแกรนด์เป็นทั้ง ผู้สร้าง และผู้นำเทรนด์อยู่ตลอดเวลา

N = NON STOP

เราพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไป สู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้

D = DYNAMIC

เรามีความตื่นตัวอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำพาองค์กรไป สู่เป้าหมาย ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ โดยจำแนกกิจกรรมหลักของบริษัทได้ดังนี้

การพัฒนาสินค้าและบริการ

บริษัทมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และแนวทางความต้องการของลูกค้าในอนาคต ได้แก่ การจัดการประกวดระดับประเทศ คือ มิสแกรนด์ไทยแลนด์และการจัดการประกวดระดับนานาชาติ คือ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจสื่อและการวางแผนสื่อ (Media) ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน (Talent) และธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) เป็นต้น โดยเน้นการสร้างสรรค์ความบันเทิงในกิจกรรมและสื่อต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และควบคุมต้นทุน

การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการคู่ค้าโดยมีการค้นหาและประเมินคุณภาพผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีการส่งมอบให้แก่บริษัทได้ทันตามกำหนด รวมถึงการบริหารปริมาณสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการขาย

การจัดเก็บและจัดส่งสินค้า

บริษัทมีแหล่งจัดเก็บสินค้าในสถานที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน รวมถึงคุณภาพของสินค้า และมีการบริหารจัดการการจัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลาและระยะทางที่เหมาะสม สามารถขนส่งสินค้าโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า

การตลาด การขาย และการบริหาร

บริษัทมีการทำกิจกรรมทางการตลาด ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมสนับสนุนการขาย และติดตามแนวโน้มการบริโภคของลูกค้าเพื่อวางแผนการขาย รวมถึงให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาสินค้าและบริการโดยมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งมีการประสานงานให้มีการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

การบริการหลังการขาย

บริษัทจัดให้มีบริการหลังการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีทีมให้คำแนะนำและเข้าช่วยลูกค้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที รวมไปถึงรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีการรับฟังข้อคิดเห็นและสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยได้กำหนดนโยบายจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้
 1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการผลิตของคู่ค้ามีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด มีการควบคุมโดยการกำจัดและลดของเสียจากกระบวนการทำงาน ตลอดจนหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ปลูกฝังจิตสำนึก และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์กร คำนึงถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะของเสียโดยการคัดแยกขยะและของเสีย
 3. กำหนดให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการกำกับดูแล มีกระบวนการติดตามและปรับปรุง และมีการประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ารับทราบ ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการและสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตามแนวทางที่ตั้งไว้
 5. บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีและระบบมาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น การลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ รวมไปถึงการลดใช้กระดาษภายในบริษัท โดยเอกสาร ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบสำคัญต่าง ๆ เปลี่ยนมาใช้การอนุมัติทางอีเมลหรือใช้การขออนุมัติต่างๆ ผ่านทางระบบภายในของบริษัท

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ

ภายใต้หลักการ 8 ประการ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

 1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
 2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
 3. บริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
 4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหาร ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
 7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
 8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
 9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
  1. การให้ มอบ หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
  2. การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
  3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
 2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
 3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
 4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ชุดทำงาน ของขวัญวันเกิด สำหรับบางกิจกรรมนอกสถานที่ และการซื้อสินค้าบริษัทในราคาพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น พวงหรีดแสดงความเสียใจงานฌาปนกิจญาติพนักงาน เป็นต้น
 5. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
 6. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท และบริษัทย่อย(ถ้ามี) เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ดังนี้

 1. บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ โดยบริษัท มุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 2. บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
 3. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
 4. บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท
 5. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 6. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
 7. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัท และบริษัทย่อย(ถ้ามี) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัท ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า