MGI Public Company Limited

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) สําหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วน บุคคลและการเคารพต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบบุคล บริษัทจึงจัดทําประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ข้ึน (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วิธีการ และวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (“ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่านให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงนโยบายและระเบียบในการดําเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการแจ้งสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแสดง ความโปร่งใสและเป็นธรรมของบริษัทในการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อให้ท่าน มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้และตามที่กฎหมาย กําหนด โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใชสําหรับบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (“ท่าน”)
บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านโปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อรับทราบและเข้าใจ วัตถุประสงค์ที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. แหล่งที่มาของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีแหล่งที่มาในการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่วนบุคคล ดังต่อไปน
 • 1.1. เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการให้ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านด้วย ตัวเอง หรือการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทผ่านคุกกี้ (Cookies) โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้ของ บริษัท
 • 1.2. เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือการสอบถามจากบุคคลที่สามโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว รวมถึงจะดําเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ กฎหมายกําหนด
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวม
 • 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่า โดยตรงหรืออ้อม (ไม่รวมถึง ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 26 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยัง ต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เฉพาะกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือตามที่ กฎหมายอนุญาต
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 26 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยัง ต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เฉพาะกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือตามที่ กฎหมายอนุญาต
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม
 • (1) ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้สมัครซึ่งเก็บรวบรวมจากใบสมัครประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ปกครอง (ในกรณีผู้สมัครเข้าประกวดมี อายุต่ํากว่า 20 ปี) ข้อมูลโซเชียลมีเดีย วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานการณ์สมรส น้ําหนัก ส่วนสูง เลขบัตร ประจําตัวประชาชน
 • (2) รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว
 • (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความสามารถและการพัฒนาศักยภาพและคุณสมบัติอื่นๆของท่านเช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ผลการศึกษา ผลงานอื่น ๆ ความสามารถ พิเศษอ่ืน ๆ
 • (4) บริษัทมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามท่ีกําหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้
  ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทํา สัญญาแก่บริษัท อาจทําให้การปฏิบัติงานตามสัญญาและสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการหรือบริการที่บริษัทจัดไว้ ไม่ สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์
 • 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
 • หากท่านให้ข้อมูลบุคคลที่สามแก่บริษัท เช่น ข้อมูลที่ระบุตัวคู่สมรสหรือบุตรของท่าน และ/หรือบุคคลอื่น ใดที่ท่านมีความสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัท ท่านโปรดแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อให้รับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และขอความยินยอมหากจําเป็นหรือ มีฐานทางกฎหมายอื่นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามมายังบริษัทด้วย
3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 3.1 เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็น คู่สัญญากับบริษัท เช่น จัดทําสัญญาจ้างงาน ข้อตกลง การปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน เป็นต้น
 • 3.2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และ คําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
  2ประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎหมายควบคุมการ ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ
 • 3.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ การศึกษาวิเคราะห์และจัดสรรกําลังคน การพัฒนา การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการด้าน การประกันภัย และสวัสดิการอื่น ๆ ของท่าน เช่น สถานพยาบาล ศูนย์กีฬา สถานที่ออกกําลังกาย การดําเนินการ เรื่องกิจกรรมการเข้าประกวด การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน การติดต่อกับ บุคคลภายนอก การดําเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียน การมอบอํานาจ การจัดทําหนังสือรับรอง การจัดทําเอกสาร เผยแพร่แก่สาธารณะ การป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม
 • 3.4 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อใน กรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 • 3.5 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ในแต่ละคราว
4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
 • บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่านเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้ง ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจําตัว ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่า รักษาพยาบาล เพื่อการจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับท่าน การประเมินความสามารถในการ ประกวดของท่าน
 • ในกรณีที่จําเป็น บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านตามที่กฎหมายกําหนด
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

  5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลา อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผล กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • 5.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสามารถ แจ้งให้บริษัททําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงมีสิทธิให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่น ไม่ได้ให้ความยินยอม
 • 5.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • 5.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หาก พบว่าไม่มีความจําเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ในกรณีที่ท่านถอนความยินยอมแล้วและบริษัทไม่มีอํานาจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปหรือในกรณีที่ ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือใน กรณีที่การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • 5.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่าง รอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือขอให้ ระงับการใช้แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือในระหว่างการพิสูจน์ของบริษัทเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของ ท่าน
 • 5.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษทั ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • 5.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบ ตรง หรือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • 5.8 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อย่างไรก็ดี บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด โดยไม่ ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กร ดังต่อไปนี้
 • (1) องค์กรอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วยรวมถึงกรรมการผู้บริหารพนักงานลูกจ้างผู้รับจ้างตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท เป็นต้น
 • (2) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลบริษัท เช่น กรมส่งเสริมบริษัท สํานักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
 • (3) คู่ค้าตัวแทนหรือองค์กรอื่นเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระซึ่งการเปิดเผยข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของ ท่าน จะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • (4) บริษัทและสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องเปิดเผย ข้อมูล
 • (5) บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่าง ๆ แก่บริษัท เช่น ผู้ให้บริการประมวลผลระบบคลาวด์ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมาช่วงที่กระทําการแทนบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลช่วง
 • (6) ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์
 • (7) ผู้รับมอบอํานาจผู้รับมอบอํานาจช่วงตัวแทนหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอํานาจตาม กฎหมาย
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้ ให้บริการประมวลผลระบบคลาวด์ในต่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทซึ่งมีมาตรฐานในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่ากับหรือสูงกว่าประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่ํากว่าหรือไม่เพียงพอ ทางบริษัทจะดําเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วน บุคคลให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด และจะดําเนินการให้มี มาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จําเป็นและเหมาะสม

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยมีระยะเวลาเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการตาม วัตถุประสงค์ทบี่ริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทอาจต้องเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นหากมกฎหมายกําหนดไว้

9. การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญ หายการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอํานาจหรือโดยขัดต่อ กฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปีดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัท บริษัทจะกําหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึง ป้องกันมิให้นําข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการอื่นใด โดยไม่มีอํานาจ หรือโดยขัดต่อ กฎหมาย

10. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะ ประกาศเผยแพร่ที่ https://missgrand.com และช่องทางอื่น ๆ ของทางบริษัท อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไข ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้นจะมีผลใช้บังคับ

11. วิธีการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของ บริษัท โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ช่ือบริษัท: บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 • สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/414 ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์: 02-530-9656
 • อีเมล: [email protected]
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า